Publikacje projektu timbre

Informatyczne Narzedzie Zarzadzania Megaobiektami Przewodnik

Nowy warsztat w ramach projektu TIMBRE

Kontynuując zakończone sukcesem warsztaty eksperckie w Zielonej Górze 2012 pt.: „Rewitalizacja terenów zdegradowanych w Polsce – stan badań”, w których wzięło udział  około 70 uczestników, realizatorzy projektu Timbre, mają przyjemność zaprosić Państwa ponownie do Zielonej Góry na warsztaty ewaluacyjne i szkoleniowe pt.

„Zintegrowane planowanie i ocena możliwości ponownego zagospodarowania terenu”

Warsztaty odbędą się w dniu 5 marca 2013 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego województwa lubuskiego w Zielonej Górze

tl_files/timbre/Intern/4 Work Packages/WP7/Events 2013/Zielona Gora 2013/Zielona Gora Flyer PL front.jpg

Pobierz tutaj pierwsze ogłoszenie o spotkaniu oraz formularz rejestracyjny.

Projekt Timbre – "Racjonalne usprawnianie przekształcania  terenów zdegradowanych w Europie" - ma na celu wsparcie interesariuszy w przełamaniu istniejących barier przekształcania terenów zdegradowanych przez opracowanie i zapewnienie pakietów technologii, podejść i narzędzi zarządzania, łatwo dostosowanych do potrzeb użytkowników, a służących remediacji tych terenów oraz planowaniu ich ponownego wykorzystania.

Celem zorganizowania warsztatów jest przedstawienie i omówienie metod i narzędzi wypracowanych w ramach projektu Timbre służących  zintegrowanemu planowaniu i ocenie możliwości ponownego zagospodarowania mega-obiektów na przykładzie terenu modelowego jakim jest dawna baza wojsk radzieckich w Szprotawie.

Zapraszamy przedstawicieli władz miejskich, konsultantów i firmy odpowiedzialne za nadzór i prowadzenie działań regeneracyjnych:  planistów, deweloperów, prywatnych konsultantów, menadżerów, przedstawicieli administracji publicznej, inwestorów, ubezpieczycieli zainteresowanych oceną efektywności ekonomicznej i środowiskowej oraz stopniem zrównoważoności przekształcenia mega-obiektów, którzy chcą poznać proponowane w projekcie metody i narzędzia oraz ocenić zasadność ich wykorzystania. Zapraszamy także  innych interesariuszy. takich jak organizacje pozarządowe i inne osoby, które chcą wymienić się doświadczeniem i wiedzą. 

Informacje warsztaty na temat Zintegrowane planowanie i ocena możliwości ponownego zagospodarowania terenu i tutaj.

Timbre - Racjonalne Usprawnienie Remediacji Terenów Zdegradowanych w Europie

Większość obszarów wykorzystywanych w przeszłości do celów wojskowych, kopalnictwa, w działalności przemysłowej lub handlowej charakteryzuje się wysokim poziomem  zanieczyszczenia środowiska. Ponieważ były one postrzegane jako problematyczne, stały się z czasem terenami zdegradowanymi, hamując rozwój okolicznych gmin. W Europie jest ponad 20000 dużych, poważnie skażonych obiektów – tzw. megaobiektów. Megaobiekty są źródłem zagrożeń dla gleb, zasobów wodnych oraz powodują koszty ekonomiczne i społeczne. Ich skuteczna i trwała remediacja wymaga zastosowania innowacyjnych badań i technologii remediacyjnych oraz zintegrowanego podejścia do ich oceny w celu optymalizacji możliwości ich ponownego wykorzystania.

 

Nowy, finansowany w ramach 7 Programu Ramowego Komisji Europejskiej, projekt timbre - Racjonalne Usprawnienie Remediacji Terenów Zdegradowanych w Europie - ma na celu wsparcie interesariuszy w likwidowaniu istniejących barier, przez rozwijanie, dostosowanych do problemów i zorientowanych na konkretne cele, zestawów technologii, metod i narzędzi zarządzania megaobiektami, dla potrzeb planowania ich rekultywacji i ponownego wykorzystania

Więcej informacji

Tło projektu

Remediacja terenów zdegradowanych ma kluczowe znaczenie dla zrównoważonego gospodarowania gruntami w krajach Unii Europejskiej. Dotychczasowy postęp w rewitalizacji terenów zdegradowanych nie jest satysfakcjonujący pod względem ponoszonych kosztów ekonomicznych, osiąganych celów eko-efektywności oraz celów społecznych. Pomimo, iż opracowano wiele użytecznych i innowacyjnych technologii oczyszczania terenów zdegradowanych, jak również metod wspierania procesów decyzyjnych, ich potencjał nie jest w pełni wykorzystywany.

 

Czasami brak informacji o dostępności odpowiednich rozwiązań powoduje, że właściciele, podmioty zarządzające, władze lokalne i inni interesariusze nie podejmują rewitalizacji megaobiektów z użyciem najlepszych dostępnych technologii i systemów wspomagania decyzji. Ponadto, pojawiające się wyzwania Unii Europejskiej, takie jak pilna potrzeba remediacji gleb i powtórnego wykorzystania infrastruktury zlokalizowanej na terenie obiektu, wymaga rozwijania nowych, zintegrowanych rozwiązań.

Megaobiekty

Duże, skażone obszary, tzw. megaobiekty, stwarzają zagrożenie dla zasobów gleb i wód a także ryzyko dla środowiska i zdrowia człowieka, jak również są przyczyną strat ekonomicznych i społecznych. Ich skuteczna i trwała regeneracja wymaga innowacyjnych metod rozpoznania, technologii remediacyjnych i zintegrowanego podejścia do wyznaczania optymalnych rozwiązań ponownego ich wykorzystania. Aby dowiedzieć się więcej na temat specyfiki megaobiektów, kliknij tutaj.

7PR UE

Projekt timbre jest finansowany w ramach 7 Programu Ramowego Komisji Europejskiej (7PR). Dowiedz się więcej o 7PR tutaj.

Uczestnicy projektu

Projekt timbre jest realizowany przez Europejskie konsorcjum, złożone z 15 partnerów, mających międzynarodową renomę ośrodków o dużym potencjale naukowym i doświadczeniu praktycznym  w opracowywaniu i m wdrażaniu metod i technologii zrównoważonej rewitalizacji terenów zdegradowanych. Więcej informacji można znaleźć w opisie partnerów. Ponadto, projekt będzie wspierany przez Międzynarodowy Komitet Doradczy (IAB), w skład którego wchodzą wybitni specjaliści z Europy i USA.

Koordynacja

Projekt timbre jest koordynowany przez Centrum Badań Środowiskowych Helmholtz (Centre for Environmental Research - UFZ) z Lipska, Niemcy. Więcej informacji można uzyskać tutaj lub kontaktując się z nami: timbre-info@ufz.de