Prioritizace

Pracovní blok 3: Faktory úspěchu a nástroj na prioritizaci ploch

WP3 staví na analýzách a výstupech WP2 týkajících se lokálních podmínek a diferencí. WP3 zpracovává multikriteriální komparativní analýzy zaměřené jak kvantitativně (statistické korelační analýzy, dotazníkové průzkumy) tak i kvalitativně (expertní rozhovory). WP3 verifikuje výsledky analýz WP2 pomocí srovnávacích výzkumů  v ostatních západoevropských a středoevropských zemích.

Cílem je zhodnotit hlavní charakteristiky procesu regenerace brownfields, jako jsou hlavni atributy a charakteristické znaky dané plochy/místa (historie, předchozí využití pozemku atd.), plánovací a rozhodovací proces (cíle rekonstrukce, zprostředkovatelské činnosti, financování) a zhodnocení skutečných a vnímaných pozitivních a negativních dopadů a souvislostí projektů.

Tyto výsledky budou také použity k ověření platnosti a relevance různých modelů regenerace brownfields (např. new urbanism theory, theory of social/ environmental justice, theory of creative class, place branding,  concepts of the lifestyle centres).


Prioritization