ReDevelopment – PPP, management, finance a legislativa pro regeneraci brownfields

Seminar "ReDevelopment"
Seminar "ReDevelopment"

Projekt TIMBRE pořádal ve spolupráci s Vysokou školou báňskou-Technickou univerzitou Ostrava (projektem Partnerství pro české brownfieldy) a Ústavem geoniky AV ČR, v.v.i., workshop s podtitulem ReDevelopment – PPP, management, finance a legislativa pro regeneraci brownfields. Během mezinárodního workshopu, který proběhl ve dnech 1.-2. března 2012 bylo   prezentováno více než 10 tematických příspěvků, na které navázalo proškolování studentů v tématu regenerace brownfields v České republice. Mimo přednášek, týkajících se především zkušeností a bariér regenerace brownfields v České republice a Velké Británii, proběhly diskuse s více než 50 aktéry regenerace brownfieds v Ostravě  (vlastníci brownfields, zástupci politické sféry, studenti, zástupci místní i regionální veřejné správy, zástupci regionálních rozvojových agentur, ale i místní kultury, vysokých škol atd.). Workshop byl veden docentkou Barbarou Vojvodíkovou, odpolední program prvního dne byl veden výzkumným týmem WP3 projektu TIMBRE.

Dopolední program workshopu se skládal z přednášek na tato témata:

 • Princip PPP v regeneraci brownfields (Deborah Lange, Carnegie Mellon, University of Pittsburgh),
 • Financování malých a středních projektů na brownfields krajského a městského typu (J. George Šmíd, Jan Antoš, ISA UK, Ltd),
 • Komparace přístupů redevelopmentu brownfields v zahraničí (Lucie Doležalová, IREAS, o.p.s.),
 • Projekt redevelopmentu Hrušovské chemičky: prezentace a evaluace vhodnosti postupu (Marcela Tomášková, H Zone, s.r.o., Deborah Lange,  Carnegie Mellon, University of Pittsburgh),
 • Kulturní aktivity jako první krok k regeneraci brownfields (Blanka Marková, IURS, David Mirek, NGO – Back  to factory),
 • Decision support tool that support community to prioritize brownfield development efforts (Carnegie Mellon, University of Pittsburgh); Dolní oblast Vítkovic – co se udělalo a kam směřuje (Sdružení Dolní oblast Vítkovic).

V průběhu první dne workshopu byl mimo jiné prezentován i projekt TIMBRE (jeho cíle, obsah, struktura, případové studie). V návaznosti na zaměření workshopu byla největší pozornost věnována výzkumným tématům souvisejícím s pracemi na WP3 projektu TIMBRE (faktory úspěchu regenerace brownfields, tvorba nástroje pro prioritizaci ploch).

V odpolední sekci byly prezentovány předběžné výsledky kvalitativních, ale i kvantitativních výzkumů prováděných v rámci projektu v České republice a Rumunsku – tyto výsledky byly následně diskutovány se zúčastněnými aktéry. Řízenou diskusi moderoval vedoucí WP3 (dr. Klusáček), který se svým výzkumným týmem definoval cíle tohoto workshopu jako:

 • dále rozvinout práci s aktéry regenerace brownfields v Ostravě, která začala předcházejícím workshopem, který se uskutečnil v říjnu 2011,
 • zjistit a definovat hlavní hybné síly a bariéry regenerace brownfields v České republice se zvláštním zřetelem k Ostravě,
 • rozvinout diskusi nad předběžnými výsledky dotazníkových výzkumů na téma faktory úspěchu regenerace brownfields v České republice,
 • diskutovat alternativy možné regenerace brownfields v různých geografických lokacích (vnitřní město / zbývající město / venkovský prostor),
 • prezentovat současný stav prací na nástroji pro prioritizaci a diskutovat varianty jeho využití se zúčastněnými aktéry.

Za hlavní výsledky diskuse lze označit:

 1. byl zdůrazňován význam lokalizačních faktorů projektů regenerace brownfields (pozice / lokalizace projektu v rámci státu / regionu / města);
 2. jako jeden z rozhodujících faktorů byl identifikován aspekt načasování regenerace (aktuální fáze ekonomického cyklu – období prosperity vs. období recese, globální vlivy na ekonomiku, současná ekonomická krize atd.);
 3. politické faktory (jejich pozitivní, ale i negativní vliv) a také faktory finanční / ekonomické (byl zdůrazňován aspekt vzdálenosti od center, kde jsou přerozdělovány finanční prostředky pro regeneraci brownfields);
 4. jako další významný faktor byla identifikována aktivita lokálního obyvatelstva a také místní identita a kultura (bylo poukazováno na možnost neoficiálního využíváno opuštěných území brownfields pro pořádání kulturní či jiných akcí – ty pak mohou napomoci zlepšení jejich percepce lokálním obyvatelstvem); průmyslová historie / průmyslové dědictví musí být bráno při regenerace brownfields do úvahy, nikoli popírán jeho význam;
 5. byla diskutována i specifika Ostravy, jeho obyvatelstva i aspekty nedávná historie (prudký rozvoj těžkého průmyslu po 2. světové válce, dynamická imigrace obyvatelstva v období 60.-80. let,  význam nezaměstnanosti a nedostatku pracovních příležitostí v regionu atd.).

Druhý den workshopu byl věnován práci s místními studenty, kteří jsou považováni jako jedny z nejaktivnějších potenciálních aktérů rozvoje regenerace brownfields v Ostravě. Studenti prezentovali své nápady, návrhy, komentáře na příkladě vybraného projektu regenerace brownfields.

Bližší informace včetně programu semináře naleznete zde. Leták si můžete stáhnout zde.

 

TIMBRE Prezentace (v češtině)

Seminar Vojvodikova verze 26_2_2012.pdf (913.7 kB)