„Expertní systém“ TIMBRE určený pro výměnu a sdílení informací

Timbre Vás tímto zve na workshop pro experty a zástupce veřejné správy i soukromých společností zainteresovaných a participujících na procesu regenerace brownfields.

Obzvláště si dovolujeme pozvat zástupce konzultačních firem, investorů, reprezentanty veřejné správy a akademické obce zajímající se o nejnovější technologie a přístupy využívané v oblasti regenerace brownfields.

Účastníci setkání budou mít jednak příležitost přímo vyzkoušet on-line Expertní systém projektu TIMBRE, který byl vytvořen jako informační síť pro výměnu inovativních a široce uplatnitelných strategií, technologií a řešení regenerace brownfields, a dále budou moci dát zpětnou vazbu tvůrcům tohoto systému ve smyslu možných zlepšení do budoucna.

TIMBRE  Informační síť pro výměnu inovativních a široce uplatnitelných strategií, technologií a řešení regenerace brownfields

TIMBRE Workshop

29. 11. 2013
Brno, Česká republika

Místo konání & Kontaktní osoba

Místo konání  Kontaktní osoba
Masarykova Univerzita

Ekonomicko-správní fakulta       

Lipová 41a
602 00 Brno-Pisárky

49°11'36.821"N,
16°34'38.806"E

Petr Klusáček

Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.

Drobného 28, 602 00 Brno

Tel.:  + 420 545 422 711
Fax: + 420 545 422 710
e-mail: klusacek@geonika.cz


Registrační formulář - Download

Účast na workshopu je bezplatná a zahrnuje bezplatné informační materiály a pohoštění. Organizátoři neproplácí účastníkům cestovné ani náklady na ubytování.

Prosím pošlete vyplněný registrační formulář nejpozději dne 15.11. 2013 na adresu:

  • Petr Klusáček | Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Drobného 28, 60200 Brno
  • nebo k registraci využijte fax:  + 420 545 422 710
  • případně e-mail: klusacek@geonika.cz

Další informace

Strukturální transformace přechodu od industriální k informační a na službách založené ekonomice způsobila vznik mnoha brownfields v různých zemích světa. Oblasti v minulosti využité pro těžební, průmyslové, vojenské, zemědělské i jiné účely jsou často zatíženy kontaminací a ovlivňují rozvoj okolních obcí. Naléhavost této problematiky je zvyšována mimo jiné i tím, že zde neexistuje dostatek inovativních technologií, přístupů, metodologií a nástrojů, které by umožnily efektivnější řešení tohoto komplikovaného problému.

Cílem projektu TIMBRE – Nástroje pro zlepšování procesu regenerace brownfields v Evropě – je podpořit aktéry participující na procesu regenerace brownfields v překonávání překážek stojících v regeneraci prostřednictvím cíleně zaměřených technologií a nástrojů, které umožní efektivnější regeneraci brownfields v budoucnu.

Mezi hlavní výstupy projektu TIMBRE patří i webová informační síť – „Expertní systém“ , která má za úkol sbírat a poskytovat dostupné informace související s procesem regenerace brownfields.

Systém zahrnuje funkce pro vyhledávání informací, které byly do Expertního systému zabudovány na základě podnětů od koncových uživatelů. Informační síť podpoří hodnocení a klasifikaci obsažených informací a tím poskytne koncovým uživatelům nejvhodnější informace/ nástroje dle jejich specifických potřeb.

Navštivte prosím náš workshop a zapojte se tak do závěrečných úprav tohoto nástroje!

Program workshopu

09:00 – 09:15 Registrace účastníků

09:15 – 10:30 Sekce 1 – Úvod

  • Přivítání účastníků
  • Představení projektu TIMBRE
  • Představení Expertního systému

Expertní systém TIMBRE slouží různým skupinám aktérů ke sdílení a výměně informací, které se vztahují k různým fázím procesu regenerace brownfields. On-line systém bere v potaz specifické požadavky i i hodnocení od koncových uživatelů.

Prezentace Expertního systému bude zaměřena na jeho strukturu, funkce a webové prostředí.

10:30 – 11:00 Přestávka na kávu

11:00 – 12:30 Sekce 2 – PC sekce: možnosti využití Expertního systému s asistencí

Účastníci budou mít možnost využít Expertní systém k vlastnímu vyhledávání informací týkajících se problematiky regenerace brownfields. Každý účastník bude mít možnost registrovat se v rámci expertního systému a bude moci si vyzkoušet jeho funkce – zejména nahrávání, stahování a hodnocení informací. V rámci této počítačové sekce bude účastníkům poskytnuta i asistence – vysvětlení, jak se systémem pracovat a překonávat případné problémy.   

12:30 – 13:30 Přestávka na oběd

13:30  – 15:00 Sekce 3 – PC sekce:

Zpětná vazba od přítomných uživatelů zaměřená na možná zlepšení Expertního systému

Účastníci dostanou příležitost se vyjádřit k současné podobě a fungování Expertního systému. Diskuze s řešiteli projektu TIMBRE bude zaměřena na vyhledávání informačních mezer a na možnosti konkrétních opatření, která umožní budoucí zlepšení a zdokonalení tohoto on-line nástroje.

Shrnutí výsledků. Prezentování hlavních výsledků workshopu a diskuze

Účastníci dostanou možnost vzájemně sdílet a diskutovat názory k fungování Expertního systému.  Cílem je identifikovat názory účastníků, které umožní modifikaci webového nástroje podle potřeb koncových uživatelů.

15:00 Přestávka na kávu – příležitost pro neformální diskuze

Účastníci dostanou příležitost, aby v rámci neformálních diskuzí s tvůrci TIMBRE expertního systému získali další poznatky nebo mohli podrobněji diskutovat aktuální verzi tohoto systému.Podrobnější informace o cílech projektu timbre a jeho řešitelích najdete na: www.timbre-project.eu