Warsztaty na temat „Rewitalizacji terenów zdegradowanych w Polsce – stan badań”, Urząd Marszałkowski województwa lubuskiego, Zielona Góra.

W dniu 28.03.2012 roku odbyły się warsztaty w Zielonej Górze poświęcone rewitalizacji terenów zdegradowanych w Polsce. W warsztatach uczestniczyli m.in. przedstawiciele administracji publicznej, krajowej, regionalnej i lokalnej, planiści, architekci, naukowcy oraz organizacje pozarządowe. W spotkaniu wzięło udział blisko 70 osób. Spotkanie rozpoczął Członek Zarządu Województwa Lubuskiego Stanisław Tomczyszyn. Gości przywitał także burmistrz miasta Szprotawy Józef Rubacha. Wprowadzenie do zagadnienia zostało przedstawione przez koordynatora projektu Timbre Stephana Bartke oraz koordynatora prac prowadzonych w Polsce dr Janusza Krupanka. Następnie zaprezentowano przykłady działań rewitalizacyjnych prowadzonych w Polsce. W dalszej części członkowie konsorcjum:  Liza Pizzol, Stanislav Martinat, Filip Alexandrescu i Sebastian Shädler, zaprezentowali swoje plany i zadania do zrealizowania w ramach projektu Timbre. Podkreślono, że wyniki uzyskane w ramach projektu mogą być przydatne społeczności lokalnej w planowaniu dalszego rozwoju miasta Szprotawy. Nawiązano dyskusję na temat możliwości i barier prowadzenia działań ukierunkowanych na przekształcanie terenów poprzemysłowych w Polsce. Interesariusze wskazywali na poważne utrudnienie, jakim jest brak zainteresowania władz centralnych problematyką terenów poprzemysłowych oraz brak odpowiednich uregulowań prawnych. Dyskutowano na temat czynników, które decydują o sukcesie zrealizowanych działań rewitalizacyjnych. W godzinach popołudniowych rozpoczęto prace w grupach. Tematem sesji pierwszej były uwarunkowania rewitalizacji terenów zdegradowanych w Polsce, z wskazaniem potrzeb w zakresie wiedzy i doświadczeń, a także przydatności wyników europejskich projektów naukowo-badawczych w praktyce planowania przekształceń terenów zdegradowanych. Sesja druga dotyczyła istotnych z uwagi na uwarunkowania polskie, aspektów zintegrowanego podejścia wspomagania decyzji w procesie przekształcania terenów zdegradowanych, a w szczególności w działaniach podejmowanych na terenie byłej bazy lotniczej wojsk radzieckich (JAR) w Szprotawie. Warsztaty zakończyły się dyskusją i podsumowaniem.

Spotkanie z dziennikarzami

Spotkanie z dziennikarzami: od prawej: Burmistrz Szprotawy Józef Rubacha, Członek Zarządu Województwa Lubuskiego Stanisław Tomczyszyn, Janusz Krupanek koordynator prac projektu Timbre prowadzonych w Polsce (IETU).
Spotkanie z dziennikarzami: od prawej: Burmistrz Szprotawy Józef Rubacha, Członek Zarządu Województwa Lubuskiego Stanisław Tomczyszyn, Janusz Krupanek koordynator prac projektu Timbre prowadzonych w Polsce (IETU).

Powitanie uczestników warsztatów

Powitanie uczestników warsztatów: od prawej: Z-ca Burmistrza Szprotawy P. Chylak, Burmistrz Szprotawy J. Rubacha, Członek Zarządu Województwa Lubuskiego S. Tomczyszyn, J. Krupanek (IETU), S. Bartke – koordynator projektu Timbre (UFZ)
Powitanie uczestników warsztatów: od prawej: Z-ca Burmistrza Szprotawy P. Chylak, Burmistrz Szprotawy J. Rubacha, Członek Zarządu Województwa Lubuskiego S. Tomczyszyn, J. Krupanek (IETU), S. Bartke – koordynator projektu Timbre (UFZ)

Prezentacja celów i zadań projektu Timbre

Prezentacja celów i zadań projektu Timbre: Janusz Krupanek (IETU) i Stephan Bartke (UFZ)
Prezentacja celów i zadań projektu Timbre: Janusz Krupanek (IETU) i Stephan Bartke (UFZ)

Prezentacja polskich przykładów rewitalizacji terenów zdegradowanych, dyskusja o czynnikach rewitalizacji

Prezentacja polskich przykładów rewitalizacji terenów zdegradowanych, dyskusja  o czynnikach rewitalizacji: wypowiada się Justyna Gorgoń (IETU)
Prezentacja polskich przykładów rewitalizacji terenów zdegradowanych, dyskusja o czynnikach rewitalizacji: wypowiada się Justyna Gorgoń (IETU)

Warsztaty pt. "Wspieranie rewitalizacji na zanieczyszczonym terenie byłej bazy poradzieckiej, Urząd Miejski w Szprotawie

W dniu 29.03.2012 r. w Urzędzie Miasta w Szprotawie odbyła się druga część warsztatów pt. "Wspieranie rewitalizacji na zanieczyszczonym terenie byłej bazy poradzieckiej  - prace badawcze projektu Timbre oraz potrzeby interesariuszy i naukowców". Ponad 60 osób zainteresowanych przyszłością dawnej bazy wojsk radzieckich w Wiechlicach wzięło udział w spotkaniu. Uczestników spotkania powitał zastępca burmistrza Paweł Chylak. W spotkaniu uczestniczyli regionalni i lokalni eksperci oraz wszyscy zainteresowani historią oraz przyszłością byłej bazy lotniczej JAR. Maciej Boryna przedstawił historię i losy tego terenu. Podkreślił on, że kulturowe i historyczne wartości terenu w Szprotawie powinny być chronione. Ilustracją był film pokazujący ostatnie dni obecności wojsk radzieckich w Szprotawie. Przedstawiciele Urzędu Miasta w Szprotawie zaprezentowali historię dawnej bazy wojsk radzieckich w okresie ostatnich 20 lat oraz plany związane z tym terenem. Przedstawiono obecnie prowadzone przez Gminę działania oraz nadzieje związane z gospodarczym rozwojem utworzonej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja Bronisława Haca, który uczestniczył w badaniach zanieczyszczenia tego terenu oraz realizował prace związane z jego częściowym oczyszczeniem w latach 90-tych XX wieku. Niemniej jednak, jak zaznaczył Zastępca Burmistrza Paweł Chylak, ze względu na plany związane z rozwojem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, do której należy cześć terenu, i starania Miasta Szprotawy o pozyskanie nowych inwestorów, ważne jest przeprowadzenie kolejnych badań, z wykorzystaniem nowoczesnych metod. Zagadnienie ryzyka związanego z dawnym zanieczyszczeniem omówione zostało przez Wojciecha Irmińskiego, który przedstawił inny teren badawczy projektu wybrany w Polsce, jakim jest dawna nasączalnia drewna w Solcu Kujawskim. Podkreślono, że kluczowym zagadnieniem poruszanym w projekcie Timbre jest planowanie przestrzenne uwzględniające dawne zanieczyszczenie terenu. Wskazano także, jak ważne jest dobre scharakteryzowanie terenu, ocena ryzyka i dobór odpowiednich technologii oczyszczania. Sposób planowania przyszłych działań w Szprotawie, który zostanie zaproponowany w ramach projektu Timbre, przedstawił Sebastian Schädler. Omówił on narzędzie zintegrowanego planowania, uwzględniające wszystkie elementy, umożliwiające interesariuszowi podjęcie właściwej decyzji. W odpowiedzi na duże zainteresowanie przedstawicieli lokalnej administracji, Eugeniu Martac zaprezentował sposób prowadzenia, przez zespół projektu Timbre, badań w Szprotawie, z wykorzystaniem różnorodnych technik, dający rzetelne efekty. Zastępca Burmistrza Paweł Chylak, na zakończenie warsztatów, podkreślił, że jest bardzo zainteresowany wynikami projektu Timbre, ponieważ ma nadzieję, że w przyszłości uda się w całości oczyścić i zagospodarować ten teren. W godzinach popołudniowych zorganizowano wyjazd w teren byłej bazy wojsk radzieckich w Szprotawie. Warsztaty były okazją do spotkania się członków konsorcjum z lokalnymi interesariuszami. Zostały omówione cele projektu, plany na przyszłość i rezultaty, z których będą korzystać wszyscy zainteresowani.

Powitanie gości przez Z-cę Burmistrza Szprotawy Pawła Chylaka

Powitanie gości przez Z-cę Burmistrza Szprotawy Pawła Chylaka. Przy stole prezydialnym siedzą od lewej: Stephan Bartke i Janusz Krupanek
Powitanie gości przez Z-cę Burmistrza Szprotawy Pawła Chylaka. Przy stole prezydialnym siedzą od lewej: Stephan Bartke i Janusz Krupanek

Wyjazd w teren byłej bazy wojsk radzieckich w Szprotawie.

Wyjazd w teren byłej bazy wojsk radzieckich w Szprotawie.
Wyjazd w teren byłej bazy wojsk radzieckich w Szprotawie.

W dniach 28-29 marca 2012 roku serdecznie zapraszamy na warsztaty w ramach projektu TIMBRE

Warsztaty zostały objęte patronatem honorowym: Marszałka Województwa Lubuskiego oraz Burmistrza Szprotawy, Patronat medialny zapewniła Gazeta Lubuska
Warsztaty zostały objęte patronatem honorowym

W pierwszym dniu – 28 marca – w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze odbędą się warsztaty na temat „Rewitalizacja terenów zdegradowanych w Polsce – stan badań”. Serdecznie zapraszamy na to spotkanie wszystkich zainteresowanych opracowaniem wspólnych rozwiązań w zakresie regeneracji terenów poprzemysłowych. Szczegółowe informacje, plan warsztatów oraz formularz rejestracyjny znajdziecie Państwo tutaj.

Druga część warsztatów pt. „Wspieranie działań rewitalizacyjnych na zanieczyszczonych terenach w Szprotawie. Prace badawcze projektu TIMBRE oraz potrzeby interesariuszy i naukowców” odbędzie się 29 marca 2012 roku w Urzędzie Miasta w Szprotawie. W Szprotawie znajduje się modelowy teren na którym sprawdzane będą opracowane w projekcie rozwiązania którym jest teren po byłej bazie lotniczej wojsk radzieckich (JAR). Do udziału w warsztatach zapraszamy regionalnych i lokalnych ekspertów oraz wszystkich zainteresowanych historią oraz przyszłością byłej bazy lotniczej JAR. Celem spotkania w Szprotawie jest aktywny dialog władz regionalnych i lokalnych, ekspertów i naukowców, jak również obywateli zainteresowanych zagospodarowaniem tego terenu. Szczegółowe informacje, plan warsztatów oraz formularz rejestracyjny znajdziecie Państwo tutaj.

Broszura informacyjna

Kliknij tutaj, aby pobrać broszurę informacyjną dla tej imprezy. - Broszura zawiera informacje na temat projektu TIMBRE współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W broszurze opisanych jest siedem pakietów zadaniowych projektu TIMBRE. Każdy z nich zarządzany jest przez ekspertów projektu. Ich dane kontaktowe znajdują się u dołu stron opisujących poszczególne pakiety zadaniowe.

Obecne spotkania?

Jeśli chcesz być na bieżąco informawanym o aktualnych spotkaniach  wpisz się do naszej alarmowej listy mailingowej [dostępna tylko w języku angielskim].