Współrządzenie

Pakiet zadaniowy 2: Struktury decyzyjne oraz uwarunkowania kulturowe: Analiza możliwości administracyjnych oraz postępowania interesariuszy uwzględniającego specyfikę warunków lokalnych (WP2)

Strategie remediacji terenów zdegradowanych mogą się różnić pomiędzy regionami. Lepsze zrozumienie specyficznych uwarunkowań kulturowych, regionalnych instrumentów polityki oraz percepcji problemów przez lokalnych decydentów są istotne dla stosowania ekonomicznie zasadnych i technicznie możliwych  technologii strategii i narzędzi przydatnych w remediacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych.

Ten pakiet zadaniowy jest ukierunkowany na identyfikację oraz ocenę specyficznych, dla danego terenu, oraz osadzonych kulturowo praktyk interesariuszy zaangażowanych w rewitalizację zanieczyszczonego terenu, tak aby móc przygotować poradniki na temat bardziej efektywnego wykorzystania dostępnych technologii, metod i narzędzi zarządzania.

Uwzględniając specyficzne uwarunkowania występujące w konkretnych przypadkach terenów w Rumunii, Republice Czeskiej i Polsce (patrz WP4), głównym celem tego pakietu zadaniowego jest opracowanie schematu analizy struktur decyzyjnych rewitalizacji terenów zdegradowanych, jak również w identyfikacji ograniczeń oraz niewykorzystanego potencjału technologii i narzędzi. Aby dostarczyć dogłębną wiedzę na temat kulturowych podstaw postępowania z zanieczyszczeniem. W ramach rumuńskich terenów testowych przeprowadzone zostaną badania z wykorzystaniem metod grupy fokusowej. Dzięki temu, ten pakiet zadaniowy dostarczy informację o ptrzebach społecznych dla WP3 i WP6 a także posłuży jako ogólna platforma informacji dla rozwoju wszystkich technologii i narzędzi w projekcie.