Współpraca

Aby zapewnić praktyczne zastosowanie rezultatów projektu oraz  ich szerokie upowszechnienie, projekt timbre poszukuje partnerów do współpracy, z których powołana zostanie docelowa grupa interesu. W realizację projektu timbre zaangażowanych jest szereg przedsiębiorstw, projektów i instytucji zainteresowanych remediacją  terenów zdegradowanych.

Poniżej możesz dowiedzieć się więcej o partnerach, którzy współpracują w ramach projektu timbre oraz o powodach, dla których podjęli się tego. Jeśli uważasz, że także Twoja organizacja lub instytucja mogłaby odnieść korzyść ze współpracy  w  projekcie, prosimy o kontakt z nami.

Projekt HOMBRE – 7 PR Unii Europejskiej

Projekt HOMBRE, podobnie jak projekt timbre jest realizowany w ramach 7 PR EU. Idea projektu HOMRE polega na tym, że rewitalizacja terenów zdegradowanych wymaga podejścia opartego o paradygmat. Wizją projektu jest wypracowanie holistycznego modelu zarządzania rewitalizacją terenów zdegradowanych (HOlistic Management of Brownfield REgeneration - HOMBRE) w celu osiągnięcia stanu: Zero Terenów Zdegradowanych (Zero Brownfield). Zostanie stworzone narzędzie  BF Navigator, którego celem będzie kierowanie  tym procesem. Lepsze zrozumienie miejskiego cyklu życia pomocne będzie we wczesnym  rozpoznaniu i prewencji przed degradacją, a lepsze zastosowanie  „twardych” technologii i bardziej kreatywnych rozwiązań opartych na „miękkich” technologiach, ułatwi kosztowo-efektywną, zastosowaną w porę i zrównoważoną rewitalizację. Zainteresowanie zagadnieniami   procesów i narzędzi zrównoważonej i efektywnej rewitalizacji powoduje, że w celu wypracowania  wspólnych działań obydwa projekty wzajemnie uzupełniają się. Dowiedz się więcej o projekcie HOMBRE na stronie internetowej www.zerobrownfields.eu.

TASK

W zakresie efektywnego upowszechniania rezultatów projektu timbre, aktywnie współpracujemy z Centrum Kompetencyjnym TASK. Celem powołania Centrum Kompetencji do spraw Rewitalizacji TASK (The Terra- Aqua- und Site Remediation Centre of Competence) z Lipska  jest realizacja działań na rzecz promocji, akceptacji i atrakcyjności a także zbywalności nowych, innowacyjnych technologii i koncepcji oczyszczania gleb i wód podziemnych oraz  rewitalizacji i remediacji skażonych terenów. TASK wspiera działania upowszechniające i wzmacniające efektywne wykorzystanie aktualnych, niemieckich i międzynarodowych, zasobów wiedzy i doświadczenia. Działalność Centrum Kompetencyjnego TASK dotyczy   specyficznego zastosowania rezultatów badań i wzmacniania pozycji wyników badań na rynkach krajowych i zagranicznych.  W działaniach tych Centrum Kompetencyjne TASK wspiera sieć doświadczonych naukowców i reprezentantów biur doradczych i administracji, przemysłu a także polityków. Projekt timbre korzystać będzie z zasobów wiedzy skupionej w Centrum Kompetencyjnym  TASK. TASK włączy się w realizację wybranych działań upowszechniających i rozszerzających zastosowanie rezultatów projektu timbre w sposób bardziej efektywny, a także w zakresie przekraczającym pierwotne aspiracje projektu. Natomiast projekt timbre wzbogaci Centrum Kompetencyjne TASK o wiedzę w zakresie technologii rewitalizacji megaobiektów, narzędzi i instrumentów, zarządzania nimi co przyniesie korzyści grupie docelowej. Dowiedz się więcej o Centrum Kompetencyjnym TASK: http://www.task-leipzig.info.

Firma BBG

Rząd Brandenburgii przejął  od rządu federalnego Niemiec  ponad 100,00 hektarów ziemi należącej uprzednio do armii radzieckiej. Nieruchomość ta była wolna od opłat, niemniej  jednak obciążona licznymi problemami. W celu przekształcenia tego zanieczyszczonego i ważnego, ze względów społecznych obiektu, powołano firmę zarządzającą tym majątkiem:  Brandenburgische Boden Gesellschaft (BBG), Zossen, Niemcy. Po niemal dwóch dekadach, większość obiektów zlokalizowanych na terenach miejskich i  komunalnych została sprzedana, podczas gdy obiekty rolnicze nadal nie zostały zagospodarowane. Około 20,000 hektarów ziemi mało atrakcyjnej dla inwestorów ze względu na   stan zanieczyszczenia i mniej dogodną lokalizację, nie zostało oczyszczonych. Firma BBG zapewnia dostęp do katalogu obiektów, które zostaną wykorzystane w celu rozwijania, dopracowywania i wdrażania skutecznej remediacji oraz narzędzi priorytetyzacji, które opracowane zostaną w ramach  projektu timbre. Firma BBG  jest zainteresowana  wykorzystaniem tych rozwiązań. Dowiedz się więcej o firmie BBG: http://bbg-immo.de/objekte/index.php?lang=en.