timbre - Racjonalne Usprawnienie Remediacji Terenów Zdegradowanych w Europie

Remediacja terenów zdegradowanych ma kluczowe znaczenie dla zrównoważonego gospodarowania gruntami w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Większość obszarów wykorzystywanych w przeszłości do celów wojskowych, na potrzeby górnictwa, działalności przemysłowej lub handlowej jest często w wysokim stopniu zanieczyszczona. Uważane za obszary problematyczne, w większości stały się z czasem terenami zdegradowanymi, które ograniczają rozwój okolicznych gmin. Tereny te zagrażają zasobom gleby i wody, powodują zagrożenia dla środowiska i zdrowia, jak również tworzą koszty ekonomiczne i społeczne. Istnieje wiele użytecznych i innowacyjnych technologii oczyszczania terenów, jak również metod wspierania procesów decyzyjnych. Ich potencjał jest wykorzystywany obecnie w stopniu niewystarczającym. Czasami, powodem, dla którego właściciele, podmioty zarzadzające, władze lokalne i zainteresowane strony nie przeprowadzają remediacji terenów zdegradowanych z użyciem najlepszych dostępnych technologii i systemów wspomagania decyzji środowiskowych, jest brak odpowiedniej informacji.

Niemniej jednak duża część megaobiektów może zostać oczyszczona w sposób zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju, jeśli zastosowane zostaną efektywne technologie, zidentyfikowane zostaną w sposób holistyczny możliwości ponownego ich wykorzystania oraz jeśli poprawnie ocenione zostanie ryzyko. Europejski projekt badawczy timbre, realizowany w ramach 7 PR  UE, ma na celu wsparcie interesariuszy w likwidacji istniejących barier rewitalizacji, przez opracowywanie i zapewnienie dostępu do niestandardowych, zorientowanych na problem i cel zestawów technologii, metod i narzędzi   zarządzania służących ponownemu wykorzystaniu i rekultywacji megaobiektów.

Projekt timbre ma wspierać usprawnianie remediacji megaobiektów, dostarczając aktualnych informacji na temat stanu rozwoju technologii i narzędzi zarządzania. Dodatkowym, unikatowym atutem projektu timbre jest uwzględnianie kulturowych i administracyjnych uwarunkowań regionalnych. Projekt timbre zintegruje ocenę możliwości regeneracji poszczególnych terenów i ułatwi zarządzanie skażonymi terenami przez wskazanie właściwych priorytetów działań. Ponadto, podstawową częścią projektu timbre są szkolenia i działania upowszechniające, które mają spełnić oczekiwania odbiorów.