Priorytetyzacja

Pakiet zadaniowy 3:  Warunki skutecznej remediacji oraz narzędzi priorytetyzacji (WP3)

Wykorzystując bardziej lokalne i specyficzne dla terenu podejście wykorzystane w WP2, WP3  pakiet ten dostarczy wielokryterialnych analiz ilościowych (statystyczna analiza korelacyjna), w oparciu o wywiady eksperckie, weryfikujące badania WP2, przez porównanie uzyskanych wyników z innych terenów badawczych w innych krajach Europy Zachodniej i Centralnej.

Celem WP3 jest ocena przyjętej charakterystyki procesów remediacji terenów zdegradowanych, takich jak opis i wybrane cechy opisu terenu / jego lokalizacji (historia, uprzednie wykorzystanie terenu itp.), proces planowania oraz podejmowania decyzji (cele rekonstrukcji, działania mediacyjne, finansowanie) oraz ocena realnych oraz postrzeganych jako pozytywne i negatywne oddziaływania i skutki projektu.

Uzyskane rezultaty posłużą również do testowania i sprawdzania poprawności różnych modeli stosowanych w odniesieniu do zagadnienia regeneracji terenów zdegradowanych np. teoria nowego urbanizmu, teoria społecznej / środowiskowej sprawiedliwości, teoria klasy kreatywnej, marki miejsca, koncepcja centrów stylu życia.

Prioritization