Partnerzy

Projekt timbre realizowany jest w ramach konsorcjum składającego się z 15 partnerów, którzy mają międzynarodową opinię ośrodków o dużym doświadczeniu w opracowywaniu metod i technologii zrównoważonej rewitalizacji terenów zdegradowanych wykorzystywanych przez użytkowników końcowych zarówno na poziomie europejskim, jak i na poziomach krajowych.  Ponadto, projekt będzie wspierany przez Międzynarodowy Komitet Doradczy (MKD),  w skład którego wchodzą renomowani eksperci.

Projekt timbre stanowi europejskie konsorcjum złożone z kluczowych aktorów w zakresie badań na rzecz metod i technologii zrównoważonej remediacji terenów zdegradowynych,  jak i partnerów reprezentujących przemysł oraz pięciu wysoce doświadczonych i o dużej motywacji do działania małych i średnich przedsiębiorstw.

tl_files/timbre/p/partners/Karte.jpg

Centrum Badań Środowiskowych - Helmholtz Centre for Environmental Research - UFZ (Niemcy) (Koordynator)

Centrum UFZ powstało w roku 1991 jako centrum Stowarzyszenia Helmholtz, którego działalność poświęcona jest wyłącznie badaniom na rzecz środowiska.  Centrum zatrudnia obecnie ponad 900 osób. Dzięki naukowej wiedzy specjalistycznej w zakresie monitorowania terenów zdegradowanych, otwartego kopalnictwa  i innych terenów przemysłowych, UFZ ma nie tylko doświadczenie, lecz także środki, aby koordynować projekt timbre. Centrum UFZ uczestniczyło w ponad 130 projektach współfinansowanych przez Komisję Europejską, z których część dotyczyły rozwijania innowacyjnych metod i technologii rewitalizacji terenów zdegradowanych a także wskaźników równoważenia i narzędzi oceny.

Cebtrum Stosowanych Geonauk - Center for Applied Geosciences at the University of Tübingen (Germany)

Centrum Stosowanych Geonauk (ZAG) ma międzynarodową opinię doskonałego na skalę europejską ośrodka badawczego na rzecz środowiska. W Centrum zatrudnionych jest około 100 pracowników naukowych, którzy zaangażowani są w około 50 projektów finansowanych przez Komsję Europejską  i instytucje krajowe. Jednym z głównych kierunków badawczych Centrum ZAG jest zagadnienie ryzyka związanego z zanieczyszczonymi terenami   i tematy z tym związane.  Wiedzę specjalistyczną zgromadzoną w Centrum ZAG  potwierdza udział w interdyscyplinarnych, krajowych i miedzynarodprojektach projektach, takich jak: AquaTerra, WELCOME, GRACOS, SOWA, itp. Centrum ZAG, jako partner timbre, wnosi bogate doświadczenie w opracowanie systemów wspomagających decyzje.

Instytut Geonics, Akademia Nauk Republiki Czeskiej (Republika Czeska)

Instytut Geonics (IOG) powstał w 1982 jako instytut Akademii Nauk Republiki Czeskiej. Obecnie w instytucie zatrudnionych jest ponad 100 pracowników. Badania koncentrują się na szerokim zakresie zagadnień geografii środowiskowej, w tym dotyczą społecznych i przestrzennych skutków restrukturyzacji systemów urbanistycznych, zrównoważonego rozwoju rolniczych obszarów peryferyjnych, oddziaływania rozwoju przemysłu na krajobraz, społecznych aspektów naturalnych zagrożeń itp. Badania na temat społecznych aspektów terenów zdegradowanych zostały zintegrowane w plan badawczy IOG z 2006 roku.

Uniwersytet Ca' Foscari z Wenecji (Włochy)

Uniwersytet Ca' Foscari z Wenecji ma międzynarodową opinię doskonałego ośrodka badawczego i dydaktycznego. Departament Nauk Środowiskowych, Informatyki i Statystyki ma bogate doświadczenie w zakresie badań i rozwoju zaintegrowanych metod i narzędzi oceny ryzyka zdrowia człowieka i zrządzania oczyszczonymi obszarami i terenami zdegradowanymi w skali regionalnej i lokalnej oraz w zakresie opracowywania metod Analizy Decyzyjnej jako wsparcia dla procesu podejmowania decyzji. Zespół badawczy uczestniczył w wielu krajowych i międzynarodowych projektach dotyczących opracowania Systemów Ekspertów i Systemów Wspomagania Decyzji.  Doświadczenie w tym zakresie będzie wspierać realizację projektu timbre.

Techniczny Uniwersytet Budownictwa Lądowego, Bukareszt (Rumunia) - UTCB

Uniwersytet UTCB powstał 1948, lecz rozwinął się jako spdkobierca Szkoły Mostów i Dróg, Kopalń i Architektury, założonej w 1864 roku. Uniwersytet ma znakomitą kadrę akademicką, złożoną z 560 członków, którzy prowadzą zarówno działaność  dydaktyczną jak i badawczą. Fakultet Hydrotechniki Uniwersytetu UTCB jest zaangażowany w realizację prac z zakresu inżynierii środowiska, w tym dotyczących: ochrony gleb i wód podziemnych, oczyszczania skażonego środowiska, modelowania matematycznego i laboratoryjnego w zakresie przewidywania zanieczyszczenia środowiska itp. Fakultet ten bierze udział w konsorcjum przygotowującym Narodową Strategię Zarządzania Obszarami Skażonymi.

Uniwersytet Techniczny w Danii, Departament Inzynierii Środowiska - Technical University of Denmark, Department of Environmental Engineering (Dania)

Departament Inżynierii  Środowiska (DTU Environment) jest jednym z departamentów Uniwersytetu Technicznego w Danii (DTU) , którego celem jest rozwijanie technicznych i żrównoważonych rozwiązań minimalizujących oddziaływanie społeczeństwa na środoiwsko, przez badania i dydaktykę w zakresie zaopatrzenia w wodę, ścieków, odpadów, hydrologii, geologii, ekotoksykologii, chemii środowiskowej i mikrobiologii na poziomie międzynarodowym. Departament ten jest jednym z największych europejskich grup uniwersyteckich zajmujących się środowiskiem i odpadami oraz realizujących szereg projektów dotyczących rewitalizacji terenów zdegradowanych. Badania prowadzone są przez  personel, w skład którego wchodzi 28 członków wydziału, około 20 adiunktów i 30-35 doktorantów.

Krajowa Agencja Ochrony Środowiska National Agency for Environmental Protection – NEPA (Rumunia)

Krajowa Agencja Ochrony Środowiska  NEPA została powołana na podstawie decyzji rządu nr 1625/23.12.2003 i stanowi wyspecializowany organ administracji centralnej, podległej Ministerstwu Środowiska i Leśnictwa, mającym kompetencje we wdrażaniu polityki ochrony środowiska i przepisów prawnych. Agencja dzieli się na 34 Lokalne Agencje Ochrony Środowiska (LEPAs) i 8 Regionalnych  Agencji Ochrony Środowiska (REPAs). NEPA brała udział w tworzeniu prawa w zakresie ochrony gleb i zapewnia techniczne wsparcie dla realizacji procedur wdrażania zaleceń metodologicznych w zakresie badań i rewitalizacji zanieczyszczonych terenów. Ponadto NEPA brała udział w tworzeniu pierwszej krajowej inwentaryzacji i bazy danych zanieczyszcznych lub potencjalnie zanieczyszczonych obiektów w Rumunii.

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (Polska) - IETU

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (IETU) jest niezależnym, badawczym i rozwojowym ośrodkiem, którego organem założycielskim jest Ministerstwo Środowiska. Program badawczy IETU obejmuje: zarządzanie terenami, zintegrowaną ochronę atmosfery, zarządzanie zasobami wodnymi, analizę i ocenę ryzyka, technologie remediacji gleb i wód podziemnych, zintegrowany monitoring środowiskowy i  modelowanie, zarzadzanie odpadami stałymi i niebezpiecznymi, mikrobiologię, politykę ekologiczną, analizy geostatystyczne oraz angażowanie społeczeństwa. Działania badawcze i rozwojowe IETU odnoszą się w szczególności do wspierania procesów decyzyjnych ukierunkowanych na wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu środowiskowym, jak i prawnych, instytucjonalnych i organizacyjnych aspektów rewitalizacji skażonego środowiska. Kadra IETU składa się z 96 pracowników, w tym 52 naukowców, którzy są ekspertami w następujących dziedzinach: geologia, hydrogeologia, zarządzanie odpadami, ocena ryzyka zdrowotnego i ekologicznego, zarządzanie środowiskowe, planowanie przestrzenne, polityka ekologiczna i jej intstrumenty. IETU aktywnie współpracuje z innymi ośrodkami badawczo-rozwojowymi, uniwersytetami i instytucjami rządowymi zarówno z Polski, jak i z zagranicy

SolGeo AG (Szwajcaria)

SolGeo AG jest niezależnym biurem oferującym doradztwo w dziedzinie geotechniki, ochrony środowiska i terenów skażonych, badań terenowych oraz hydrogeologii. Do roku 2010 SolGeo AG stanowił oddział Geotechnisches Institut AG w Solothurn, jednego z większych biur konsultacyjnych ds. ochrony środowiska i geologii w Szwajcarii). Firma została założona w 1989 roku i od tego czasu działa w branży. Personel SolGeo AG stanowi siedem osób o dużym doświadczeniu badawczym  wykorzystujących różne techniki (pory powietrzne, badania gleb i wód podziemnych).

geo-log GmbH (Germany)

Firma geo-log jest wiodąca pod względem wysokiej jakości specjalistycznych usług środowiskowych wykorzystywanych w konsultacjach środowiskowych oraz na potrzeby nauki. Dzialalność firmy obejmuje remediację in – situ i Direct Push opartą na wykrywaniu i pobieraniu próbek z wykorzystaniem eksperymentalnych metod na terenie Europy. Usługi środowiskowe, jakie prowadzi firma, obejmujące remediację, począwszy od etapu przygotowania charakterystyki terenów aż po ich zamknięcie, dla uzystania lepszych rezultatów w tej dziedzinie wykorzystuje zarówno własne technologie, jak i techniki oraz innowacyjne rozwiazania. Badania terenu prowadzone przez firmę geo-log polegają na zastosowaniu wysokiej jakości specjalistycznych narzędzi i technologii w połączeniu z dynamicznymi strategiami pracy i szczegółowymi modelami koncepcyjnymi terenu. To zintegrowane rozwiązanie zapewnia stworzenie elastycznej i niezawodnej platformy dla uzyskania odpowiednich wyników.

GeoExperts Dr. Kühne & Partner (Niemcy)

GeoExperts jest firmą konsultingową, która wykonuje prace dla inwestorów publicznych i prywatnych w zakresie remediacji terenów poprzemysłowych. Firma zatrudnia 14 pracowników. Przedsiębiorstwo GeoExperts zaplanowało i nadzorowało realizację licznych projektów, takich jak rewitalizacja dawnych obiektów przemysłowych (górniczych i terenów koksowni, fabryki stali), a także regenerację terenów w centrum miast, terenów i kompleksów handlowych. Z uwagi na tworzenie przez firmę programów badawczych, przyjaznych dla środowiska systemów dekonstrukcji i prognoz emisji, wpływ na środowisko może zostać zminimalizowany. Innymi aspektami projektów prowadzonych przez firmę  GeoExperts  są:  skoncentrowanie się na maksymalnym ponownym wykorzystaniu materiałów budowlanych, odpowiednie rozdzielenie / depozycja  zanieczyszczeń pochodzących z budownictwa oraz zwiększenie bezpieczeństwa pracy podczas wyburzeń.

Zabar Group Holding Sàrl (Luksemburg)

Zabar Group j Holding Sàrl  jest  spółką posiadającą znaczące zasoby nieruchomości oraz  doświadczenie  w realizacji europejskich projektów dotyczących remediacji  terenów poprzemysłowych. Polityka firmy polega na nabywaniu i przebudowie dużych budynków mieszkalnych i komercyjnych. Spólka Zabar Group jest zaangażowana w realizację projektów dotyczących rewitalizacji terenów poprzemysłowych w Europie (np. w Luksemburgu, Niemczech i Szwajcarii).

University of French Country Besançon (Francja)
tl_files/timbre/p/partners/ufc.jpgtl_files/timbre/p/partners/utinam.jpgUTINAM  (Univers, Transport, Interfaces, Nanostructures, Atmosphère et environnement, Molécules) to laboratorium Narodowego Centrum Badań Naukowych (CNRS). Ponadto jest ono związane z University of French Country Besançon. Zostało założone w 2007 roku przez połączenie trzech laboratoriów CNRS z regionu Besançon. Personel UTINAM stanowi 87 naukowców i pracowników administracyjnych. Laboratorium składa się z trzech grup badawczych, mających do czynienia z

różną skalą struktur i dynamiką systemów  i ich złożonymi interakcjami ze środowiskiem. Wiedza na temat struktury i dynamiki wykorzystywana jest jest w tworzeniu rozwiązań technicznych, takich jak modelowanie niejednorodnych mieszanin chemicznych w gazowych układach fazowych lub rozwój aktywnych cienkich warstw. Do głównych obszarów badawczych sześciu naukowców zaangażowanych w badania z dziedziny  Nanonauka, Sensory, Membrany (Nanoscience, Capteurs, Membranes – NCM), zaliczamy badania z zakresu funkcjonalności powierzchni czynnych, analizy koloidów i modyfikacji powierzchniowej, stosowania procesów membranowych (transport) dla celów oczyszczania  wody ich modyfikacji i charakterystyki membranowe. Na podstawie tych prac badawczych, zespół NCM rozwija nowe strategie i technologie oczyszczania wody i gleby.

JENA-GEOS®-Ingenieurbüro GmbH (Niemcy)

Firma JENA-GEOS®-Ingenieurbüro GmbH została założona w 1990 roku. Jako samodzielne przedsiębiorstwo wykonuje ona, w kraju i zagranicą, skomplikowane geo-naukowe badania i oferuje usługi doradcze.  JENA-GEOS ® zatrudnia obecnie około 30 pracowników. Poza innymi wieloaspektowymi obszarami działalności JENA-GEOS® wykonywała badania o szerokim zakresie, oceny ryzyka, planowanie działań naprawczych i monitorowanie, począwszy od roku 1991, przemysłowych i wojskowych terenów zdegradowanych. Do dnia dzisiejszego, firma świadczyła usługi w zakresie oczyszczania terenów zdegradowanych, dla około 1800 obiektów. W związku z tym JENA-GEOS® posiada wieloletnie doświadczenie w rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Działaność JENA-GEOS ® dotyczyła również, w ramach wielu projektów badawczych,  kwestii prognozowania ryzyka i wyceny terenów zdegradowanych. Ponadto firma opracowała innowacyjne, opatentowane narzędzia optymalnej oceny pod kątem efektywnosci kosztowej i zintegrowanego rozwoju terenów zdegradowanych.

GESA mbH (Corporation for Brownfield Development and Decontamination) (Niemcy)

GESA mbH (Corporation for Brownfield Development and Decontamination) jest firmą Federalnej Agencji do zadań specjalnych BvS, dawnaTreuhandanstalt THA). Działania firmy obejmują następujące kraje związkowe Meklemburgia-Pomorze Przednie, Brandenburgia, Berlin, Saksonia-Anhalt, Saksonia i Turyngia. Nieruchomości firmy GESA stanowią 2980 ha gruntów obejmujących składowiska odpadów,  tereny zdegradowane i  nieużytki powstałe na  terenach przemysłowych.