Megaobiekty

W Europie zlokalizowanych jest ponad 20 000 dużych, poważnie skażonych obiektów – tzw. megaobiektów. Megaobiekty zagrażają glebom, zasobom wodnym oraz powodują straty ekonomiczne i społeczne. Ich skuteczna i trwała remediacja wymaga zastosowania innowacyjnych badań i technologii remediacyjnych oraz zintegrowanego podejścia do ich oceny pod kątem optymalizacji możliwości ich ponownego wykorzystania.

Megaobiekty, to miejsca, które charakteryzują się jedną lub kilkoma poniższymi cechami:

1.     Istnieje duża skala zanieczyszczenia gleby i/lub wód gruntowych substancjami, powstałego w wyniku działalności handlowej, przemysłowej i/lub wojskowej.

2.     Występują złożone mieszaniny zanieczyszczeń, których skład oraz przestrzenna i czasowa koncentracja jest znacznie zróżnicowana.

3.     Istnieje kilka zanieczyszczonych terenów o dużej presji zanieczyszczeń na gleby i/lub wody gruntowe (źródło degradacji), które ze względu na ich zasięg geograficzny nie są precyzyjnie określone i czasami wykraczają poza granice nieruchomości (zewnętrzne oddziaływanie terenu).

4.     Proces remediacji dotyczy wielu interesariuszy, co oznacza, że różne interesy i cele muszą zostać uwzględnione w procesie podejmowania decyzji.

5.     Należy uwzględnić ponadregionalne oddziaływania (zarówno w sensie ekonomicznym i planistycznym). Niektóre z tych aspektów wymagają międzygminnego zainteresowania i współpracy.

6.     Biorąc pod uwagę powierzchnię obiektu, istnieje możliwość integracji planów jego ponownego wykorzystania.

7.     W pewnych okolicznościach, remediacja terenu i wykorzystanie go na potrzeby mieszkalnictwa, handlu lub przemysłu nie jest możliwa z uwagi na jego cechy związane z  brakiem infrastruktury lub z jego peryferyjnym położeniem. Można wówczas rozważyć alternatywny sposób tymczasowego wykorzystania tego terenu, przeznaczenie go na cele energetyczne lub renaturyzację.

Ze względu na właściwości megaobiektów, trwała i skuteczna remediacja wymaga zintegrowanego i holistycznego podejścia. Projekt timbre wspiera remediację megaobiektów przez rozwijanie,  zorientowanych na problem i realizację konkretnych celów, pakietów technologii, metod i narzędzi oceny, badania, remediacji i zarządzania megaobiektami, dla potrzeb planowania ich ponownego wykorzystania i rekultywacji.