Megaobiekty w Europie

Remediacjia terenów zdegradownych ma kluczowe znaczenie dla zrównoważonego gospodarowania gruntami w krajach Unii Europejskiej. Większość obszarów wykorzystywanych w przeszłości do celów wojskowych, kopalnictwa, działalności przemysłowej lub handlowej charakteryzuje się wysokim poziomem zdeponowanych zanieczyszczeń. Za problematyczne uznano liczne tereny zdegradowane, hamujące rozwój okolicznych gmin. W Europie zlokalizowanych jest ponad 20 000 dużych, poważnie  skażonych obiektów – tzw. megaobiektów. Megaobiekty zagrażają glebom, zasobom wodnym oraz generują koszty ekonomiczne i społeczne. Ich skuteczna i trwała remediacja wymaga zastosowania innowacyjnych badań i technologii remediacyjnych oraz zintegrowanego podejścia do ich oceny w celu optymalizacji możliwości ich ponownego wykorzystania.

Obecnie, postęp w rewitalizacji terenów zdegradowanych jest niesatysfakcjonujący pod względem finansowym, osiąganych celów eko-efektywności a także akceptacji społecznej. Pomimo, iż opracowano wiele użytecznych i innowacyjnych technologii oczyszczania terenów, jak również metod wspierania procesów decyzyjnych, ich potencjał nie jest obecnie w pełni wykorzystywany.

Czasami powodem, dla którego właściciele, podmioty zarządzające, władze lokalne i inni interesariusze nie podejmują działań prowadzących do rewitalizacji terenów zdegradowanych z użyciem najlepszych dostępnych technologii i systemów wspomagania decyzji środowiskowych, jest brak właściwej informacji. Ponadto, pojawiające się wyzwania Unii Europejskiej, takie jak pilna potrzeba remediacji gleb i powtórnego wykorzystania infrastruktury zlokalizowanej na terenie obiektu, wymaga rozwijania nowych, zintegrowanych rozwiązań.