Charakterystyka i remediacja

Pakiet zadaniowy 4: Strategie i technologie zintegrowanego rozpoznania i remediacji terenu (WP4)

W pakiecie zadaniowym 4 wykorzystane zostaną opracowywane obecnie strategie i technologie służące efektywnemu rozpoznaniu terenu i remediacji, następnie rozwinięte i przetestowane w zakresie (i) sprawdzenia przydatności  fitoremediacji oraz specyficznego dla danego terenu przemywania gleby z wielokrotnym wykorzystaniem roztworów przemywających (SSWRS), (ii) nowych strategii efektywnego rozpoznania terenu, monitoringu zanieczyszczenia w warstwach gruntu oraz jego remediacji, (iii) oceny opcji remediacyjnych z wykorzystaniem modeli terenu opracowanych na podstawie adaptowanego do lokalnych warunków rozpoznania terenu.

Sprawdzenie przydatności fitoremediacji obejmie badania laboratoryjne w zakresie poboru zanieczyszczeń przez rośliny, fitotoksyczności podstawowych zanieczyszczeń gleb i wód podziemnych jak również modelowania matematycznego w celu analizy jakościowej i symulowania fitoremediacji. Sprawdzanie przydatności SSWRS obejmie eksperymenty laboratoryjne i polowe (in-situ, on-site) dotyczące skuteczności rozwiązań i możliwości ich stosowania, uzyskiwanych efektów oraz rodzaju zanieczyszczeń. Transfer zanieczyszczeń w technologii SSWRS zostanie oceniony z wykorzystaniem modelowania matematycznego. Metoda analizy rdzeni drewna drzew oraz metoda próbnego sondowania/próbkowanie płytkiego gleby zostaną zastosowane odpowiednio do warunków wybranych terenów w celu sprawdzenia przydatności, ograniczeń i efektywności tych technologii w rozpoznaniu terenu.

Badania dotyczące potencjału, kosztów i powiązanego ryzyka technik remediacji in-situ pozwolą na wskazanie, które działania będą lub mogą nie być skuteczne i właściwe dla danego terenu. Oceniony zestaw metodyk będzie stanowił narzędzie zintegrowanego planowania i oceny opcji regeneracji terenów zdegradowanych.