Partneři

Projekt timbre je složen z konsorcia sdružujícího 15 členů s mezinárodní reputací na poli vědy a s rozsáhlými praktickými zkušenostmi ve vývoji dlouhodobě udržitelných přístupů a technologií pro regeneraci brownfields na evropské i národní úrovni. Projekt bude navíc podporován Mezinárodní poradní komisí renomovaných odborníků.

Projekt timbre je evropské konsorcium sdružující klíčové hráče zaměřené na výzkum trvale udržitelných metod a technologií pro regeneraci brownfields, jednoho průmyslového partnera a pět velmi zkušených a motivovaných malých a středních podniků (SME).

Helmholtz Centre for Environmental Research - UFZ (Německo) (koordinace)

UFZ bylo založeno v roce 1991 jako centrum v rámci Asociace Helmholtz s výhradním zaměřením na environmentální výzkum. Aktuálně zaměstnává přes 900 lidí. Svými dlouholetými výzkumnými zkušenostmi v oblasti měření a monitorování brownfields, povrchové těžby a dalších průmyslových ploch si UFZ vydobylo pověst renomovaného výzkumného ústavu. UFZ se zúčastnilo více než 130 projektů  financovaných Evropskou komisí, z nichž mnohé daly vzniknout jak inovačním metodám a technologiím, sloužícím k regeneraci brownfields.

Center for Applied Geosciences at the University of Tübingen (Německo)

Center for Applied Geosciences (ZAG) se v  evropském environmentálním výzkumu těší vysoké mezinárodní reputaci. Tým asi 100 vědců v současnosti pracuje na přibližně 80 projektech, financovaných Evropskou komisí i národními zdroji. Jedním ze stěžejních zaměření ZAGu je průzkum rizikových znečištěných ploch a související témata. Odbornost centra je doložena významnou účastí na jak významných multidisciplinárních národních i mezinárodních projektech, jako jsou AquaTerra, WELCOME, GRACOS, SOWA, atd. ZAG přispívá do TIMBRE projektu svými rozsáhlými zkušenostmi z vývoje rozhodovacích podpůrných systémů.

Ústav geoniky, Akademie věd České republiky, v.v.i. (Česká republika)

Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. (IOG) byl založen v roce 1982 jako ústav Akademie věd České republiky. Dnes tento ústav zaměstnává přes 100 osob. Výzkum je zaměřen na široké spektrum problémů souvisejících s environmentální geografií, včetně sociálních a prostorových účinků restrukturalizace městských systémů, trvale udržitelného rozvoje periferních venkovských oblastí, dopadů průmyslového rozvoje na krajinu, sociální aspektů přírodních rizik atd. Výzkum sociálních aspektů brownfields je integrován do výzkumného plánu IOG od roku 2006.

Univerzita Ca' Foscari v Benátkách (Itálie)

Universita Ca' Foscari v Benátkách má vynikající mezinárodní pověst jak v oblasti výuky, tak i  výzkumu. Oddělení Environmentálních věd, informatiky a statistiky má dlouholetou výzkumnou praxi ve vývoji integrovaných přístupů a nástrojů pro lidské zdraví, vyhodnocování ekologického rizika a řízení znečištěných ploch a brownfields v regionálním a specificky plošném měřítku a ve vývoji rozhodujících analytických metod pro podporu rozhodovacího a výkonného procesu. Výzkumný tým se zúčastnil několika národních a mezinárodních výzkumných projektů, zabývajícími se vývojem expertních systémů a  podpůrného systému pro rozhodovací proces. Tyto odborné znalosti mohou přispět k podpoře realizace projektu TIMBRE.

Technical University of Civil Engineering Bucharest, (Rumunsko)

UTCB byla založena v roce 1948, avšak rozvinula se jako nástupce Školy mostů a cest, těžby a architektury, jež byla otevřena v roce 1864. Univerzita disponuje pozoruhodným akademickým týmem zaměstnanců, čítajícím více než 560 členů. Fakulta hydrotechniky UTCB je v současnosti zapojena do těchto výzkumných témat: ochrana půdy a podzemních vod, náprava znečištěného životního prostředí, matematické a laboratorní modely pro předpověď znečištění ovzduší atd. UTCB se účastnila konsorcia pro národní strategii řízení znečištěných ploch v Rumunsku.

Technical University of Denmark, Department of Environmental Engineering (Dánsko)

Oddělení environmentálního inženýrství (DTU) je oddělením Dánské technické univerzity, usilující o vývoj technických a trvale udržitelných řešení pro minimalizaci společenských dopadů na životní prostředí prostřednictvím výzkumu a vzdělávání v oblasti systému vodních zásob, odpadních vod, pevných odpadů, hydrologie, geologie, ekotoxikologie, skladby životního prostředí a mikrobiologie na mezinárodní úrovni. DTU životní prostředí je jednou z největších evropských univerzitních skupin, specializující se na životní prostředí a zdroje s mnoha projekty zaměřenými na regeneraci brownfieldu. Výzkum je veden kolektivem 28 profesory, přibližně 20 výzkumnými asistenty – docenty a postgraduálními členy, a 30 – 35 studenty s titulem Ph.D.

National Agency for Environmental Protection – NEPA (Rumunsko)

Národní agentura pro ochranu životního prostředí NEPA byla založena vládním rozhodnutím č. 1625/23.12.2003 a je orgánem veřejné správy, podléhajícím rumunskému Ministerstvu životního prostředí a lesů. Je kompetentní v prosazování legislativy a zákonů týkajících se životního prostředí. Národní agentura pro ochranu životního prostředí řídí 4 místních agentury pro ochranu životního prostředí (LEPAs) a 8 regionálních agentur pro ochranu životního prostředí (REPAs). NEPA se zúčastnila tvorby  legislativy na poli ochrany půdy a půdního podloží a ručí za technickou podporu při realizaci metodologických prací. NEPA rovněž přispěla k vytvoření prvního katalogu a databáze znečištěných / potencionálně znečištěných ploch v Rumunsku.

Institute for Ecology of Industrial Areas (Polsko)

Institut pro ekologii průmyslových oblastí (IETU) je nezávislým výzkumným a vývojovým útvarem, podřízeným polskému Ministerstvu životního prostředí. Výzkumný program IETU zahrnuje: správu země, integrovanou atmosférickou ochranu, správu vodních zdrojů, analýzu a odhad rizik, technologie pro nápravu půdy a vod, integrované monitorování a utváření modelů životního prostředí, odpadové hospodářství pevného a nebezpečného odpadu, mikrobiologie životního prostředí, politika životního prostředí, geostatické analýzy, veřejnou účast. Výzkumné aktivity IETU směřují k podpoře rozhodujících a výkonných procesů s cílem upevnění udržitelných zásad ochrany životního prostředí, stejně jako na legalizaci, institucionalizaci a organizaci pravidel pro regeneraci znečištěného životního prostředí. Zaměstnanců pracuje v IETU 96, včetně 52 vědců, jež jsou odborníky na poli geologie, hydrogeologie, odpadového hospodářství, odhadů zdravotních a ekologických rizik, ochrany životního prostředí, prostorového plánování, politiky a nástrojů životního prostředí. IETU aktivně spolupracuje s akademickými a státními orgány domá i v zahraničí.

SolGeo AG (Švýcarsko)

SolGeo AG je nezávislý konzultantská společnosti zabývající se geotechnikou životního prostředí a znečištěných ploch, měřením půdy a hydrologií. Do loňského roku byla SolGeo AG pobočkou Geotechnického institutu AG v Solothurnu (jedna z největších švýcarských společností pro environmentální a geologické poradenství). Byla založena v roce 1989. SolGeo AG se svými 7 členy má bohaté zkušenosti v technologickéom výzkumu (zkoumání vzduchu, zkoumání půdy a podzemních vod).

geo-log spol. s r.o. (Německo)

Geo-log je hlavním dodavatelem vysoce specializovaných služeb v oblasti poradenství pro životní prostředí. Jde o výzkumnou společnost zabývající se geotechnologiemi, detekováním kontaminantů a lokací znečištěných ploch. Služby společnosti Geo-log pro životní prostředí v sobě zahrnují kombinaci patentované technologie a techniky.

GeoExperts Dr. Kühne & Partner (Německo)

GeoExperts je poradenská společnost, pracující pro veřejné a soukromé investory v oblasti regenerace brownfields. GeoExperts se svými 14 zaměstnanci naplánoval a dohlížel na mnohé  projekty jako například regenerace někdejších průmyslových ploch (těžební či koksárenské plochy, ocelárny), ale také na regeneraci kancelářských budov nebo nákupních středisek v centrech měst. Díky rozvoji svých výzkumných programů, rozvoji dekonstrukčních schémat šetrných k životnímu prostředí a měřením emisí lze společnost pokládat za významného partnera projektu

Zabar Group Holding Sàrl (Lucembursko)

Zabar Group Luxembourg je významnou realitní společností, držitelem rozsáhlého pozemkového portfolia a projektantem regeneračních projektů v Evropě. Zabar Group Holding Sàrl je vlastníkem řady obytných a kancelářských budov. Zabar Group se podílí na projektech regereace brownfields v Evropě (např. vLucembursku, Německu a Švýcarsku).

University of French Country Besançon (Francie)

UTINAM (Univers, Transport, Interfaces, Nanostructures, Atmosphère et environnement, Molécules) je laboratoří státního centra pro vědecký výzkum (CNRS) a je rovněž sesterským partnerem francouzské univerzity v Besançon. Vznikla fúzí tří laboratoří CNRS v roce 2007. Její pracovní tým se skládá z 87 výzkumných a administrativních zaměstnanců. Laboratoř je složena ze tří výzkumných týmů, jež v různých měřítcích zkoumají izolované systémy a jejich vzájemné vztahy se životním prostředím. Výzkumná skupina, složená ze šesti členů, zapojených do výzkumu v oblasti nanostruktur (Nanoscience, Capteurs, Membranes NCM), zkoumá především funkčnost povrchů, analýzu koloidů, povrchové modifikace, a aplikace membránových procesů ve vztahu k péči o vodu a membránové modifikace. Na základě těchto výzkumných aktivit vyvíjí tým NCM nové postupy a technologie pro nápravu vody a půdy.

JENA-GEOS®-Ingenieurbüro spol. s r.o. (Německo)

Inženýrská společnost JENA-GEOS® byla založena v roce 1990, pracuje na komplexním geologickém průzkumu jak v domách, tak zahraničních projektech. JENA-GEOS® v současné době zaměstnává zhruba 30 zaměstnanců. JENA-GEOS® se zabývá mimo jiné odhady rizik, nápravným plánováním a monitorováním průmyslových a vojenských brownfields (od roku 1991). Do dnešního dne společnost regenerovala kolem 1800 ploch kontaminovaných brownfields, což opravňuje nazývat společnost JENA-GEOS® odborníkem s dlouhodobými zkušenostmi na poli revitalizace brownfields. JENA-GEOS® se rovněž zabývá otázkami prognóz možných rizik a zavádění brownfields do nesčetných rámcových výzkumných projektů a vývojových inovačních a jednotlivě zaměřených hodnotících nástrojů pro optimalizaci finančních nákladů a integrovaný vývoj ploch brownfields.

GESA mbH (Corporation for Brownfield Development and Decontamination) (Německo)

Společnost pro rozvoj a sanaci brownfields GESA  s. r.o. je součástí vládních struktur (BvS, někdejší Treuhandanstalt THA). Aktivity GESA  momentálně probíhají ve spolkových zemích Meklenbursko-přední Pomořansko, Braniborsko, Berlín, Sasko-Anhaltsko, Sasko a Durynsko. Nemovitosti GESY jsou tvořeny zhruba 2980 ha a  zahrnují mimo jiné i odpadní jámy, zpustošené plochy a brownfields.