Megasites

V Evropě je přes 20 000 rozsáhlých a komplexně kontaminovaných ploch. Tyto takzvané mega plochy nejenže ohrožují cennou půdu a vodní zdroje, ale představují také hrozbu pro přírodu i lidské zdraví, stejně jako zvýšené ekonomické a sociální náklady. Jejich efektivní a dlouhodobě udržitelná obnova vyžaduje inovativní zkoumání, inovativní nápravné technologie a integrované vyhodnocení přístupů pro optimalizaci opětovného využití.

Za tzv. megasites označujeme plochy, které se vyznačují jedním či více z následujících znaků:

1.   Půda a/nebo podzemní vody jsou zamořeny do značné míry, přičemž zamoření je způsobeno komerčními, průmyslovými a/nebo vojenskými aktivitami.

2.   Objevují se komplexní kontaminace, jejichž složení, ale i časové a prostorové koncentrace se významně odlištují.

3.   Vyskytuje se zde několik vysoce zatížených oblastí z pohledu znečištění půd či spodních vod, které nejsou geograficky přesně vymezeny a občas přesahují hranice území (externí vlivy tzv. megasite)

4.   Vzhledem k široké škále zainteresovaných aktérů a a jejich skupin, které mají zájem na procesu regenerace, musí být při rozhodování brány v úvahu rozdílné zájmy a cíle.

5.   Obecně je nutné brát v úvahu především nadobecní dopady regenerace (jak ve smyslu ekonomickém, tak i plánovacím), přičemž některé regenerace brownfields vyžadují zájem a spolupráci většího počtu obecních úřadů.

6.   Často existuje možnost pro integrované posouzení variant dalšího využití daného území.

7.   Vzhledem k periferní poloha a nedostatečné dostupnosti není za určitých podmínek obnova pro obytné, komerční či průmyslové účely možná. Namísto toho lze doporučit dočasné alternativní využití, energetické využití nebo osazení zelení.


Z výše uvedené charakteristiky megasites vyplývá požadavek jejich trvale udržitelné a efektivní revitalizace se zachováním integrovaného a holistického přístupu. Timbre podporuje regeneraci megasites tím, že dodává specificky zaměřené balíčky s řešením na míru, obsahující soubor přístupů, technologií a nástrojů pro určení, zjištění příčin, řešení příslušného problému a sjednocené plánování, jež nabízí přesně vymezenou a komplexní pomoc všem, kteří mají o regeneraci megasites zájem.