Koordinace projektu

Timbre je koordinován německým výzkumným ústavem se sídlem v Lipsku - Helmholtz-Centre for Environmental Research – UFZ. UFZ bylo založeno v roce 1991. Je jediným ústavem  v rámci Helmholtz Association, který se zabývá environmentálním výzkumem. V současnosti zaměstnává přes 900 osob. Spolu s dlouholetými zkušenostmi v oblasti měření a monitorování dynamiky proměn land use, především brownfields, povrchových důlních a jiných průmyslových ploch, UFZ disponuje nejen zkušenostmi, ale také kapacitou a zdroji  nezbytnými pro koordinaci projektu timbre. Široké spektrum vědních oborů v rámci sociálně vědního útvaru UFZ, kde je výzkum zaměřen na  ekonomiku, právo, sociologii a politické vědy, ale také spolupráce s ostatními útvary zaměřenými na přírodní vědy, zejména pak s Oddělením pro čištění podzemních vod, jsou zárukou kvalitního  základu pro interdisciplinární výzkumné přístupy uplatňované v projektu Timbre. UFZ se podílelo na více než 130 projektech financovaných Evropskou komisí a několika národních projektech, přičemž mnohé podpořily vznik  inovativních metod a technologií, pozitivně ovlivňujících trvale udržitelného využití půdy a revitalizace brownfields. Díky tomu je UFZ úzce propojena s národními i mezinárodními univerzitami, vědeckými institucemi a s průmyslovým či veřejným sektorem.