Integrovaný webový nástroj

Pracovní blok 6 (WP6) : Webový nástroj pro integrované plánování a hodnocení možností revitalizace brownfields

WP6 má za úkol připravit webový nástroj pro integrované plánování a hodnocení možností revitalizace brownfields. Na základě různých modelů a metod (modulů), které budou fungovat na základě logické databáze, umožní tento nástroj konečným uživatelům přizpůsobit se požadavkům a podmínkám daným jejich plochami (v daném regionu či zemi).

Tento nástroj je určen ke zlepšení dostupné podpory projektům ve fázi screeingu revitalizačních projektů, kde je nutné přezkoumat, holisticky zhodnotit a informovat o možnostech s ohledem na budoucí plochy.

Tento nástroj bude propojen s databází expertního systému (viz WP1) a s výsledkem prioritizačního nástroje (viz WP3). Mimo to bude tento nástroj také integrovat nové moduly pro hodnocení rizik a odhad potenciálního využití dané plochy pro výsadbu energetických plodin.

Způsobilost tohoto nástroje bude demonstrována na modelových plochách projektu timbre. Výsledky budou zpřístupněny na on-line platformě projektu timbre a budou složit jako modelové projekty pro celý proces integrovaného plánování a hodnocení možností revitalizace: od sběru dat a přípravného zpracování až k řízení vstupních dat a plánování možností pro opětovné využití až k integrovanému hodnocení ploch založeném na mnoha kritériích.